En första gallring bör utföras när beståndet nått en höjd på runt 11-15 meter. Gallring innebär att mindre och svagare träd tas bort för att förbättra förutsättningarna för andra träd. Det beror dock också på skogens täthet och hur väl omhändertagen skogen har varit med röjning och annat sedan innan.

 

Sammanfattning

 • En första gallring bör utföras när beståndet nått en höjd på runt 11-15 meter.
 • Tidig första gallring är generellt bättre än sen.
 • Beståndets höjd, kronrelationen och tidigare röjningsarbete påverkar tidpunkten.
 • Kom ihåg att lägga stickvägar – helst där beståndet är glest.
 • Förstagallringens tidpunkt är avgörande oavsett gallringsschema.

 

Så vet du när du ska gallra första gången

En förstagallring ska som sagt göras när beståndet nått en viss höjd – oftast runt 11-15 meter. Exakt hur höga träden bör vara beror bland annat på vilken sorts skog det är. Gallring av granskog bör till exempel göras vid 12-15 meter medan den för tall bör göras tidigare, runt 11-13 meters höjd. Kronförhållandet är en annan aspekt som kan spela in.

Om skogen har röjts dåligt eller inte alls, behöver förstagallringen utföras tidigare och med en högre gallringsstyrka. Gallringsstyrka är ett mått som säger hur stor andel av beståndet som gallrats bort när gallringen är färdig. Gallrar man inte i tid missar man eventuella intäkter från det virke som annars försvinner vid självgallring, och leder till svagare och tunnare träd.

 

Varför är första gallringen så viktig?

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när man skapar ett gallringsschema. Men oavsett schema, är förstagallringens tidpunkt a och o för en framgångsrik utveckling av skogen. Första gallringen är främst viktig eftersom den lägger grunden för skogens välmående, trädens diametertillväxt och en billigare avverkning per kubikmeter.

 

Vad bör målet vara med sin första gallring?

Målet med förstagallringen är primärt att maximera förutsättningarna för ett välutvecklat bestånd och ökad värdetillväxt. På ett sätt kan man alltså säga att det är en långsiktig åtgärd.

Man får dock inte glömma att virket som utvinns efter första gallringen också genererar pengar. Majoriteten av intäkterna kommer från slutgallringen, men det är sällsynt att gå back ens kortsiktigt på en förstagallring om den görs i tid.

Virkesvärdet är i princip alltid högre än avverkningskostnaden. Är det inte så bör du få veta detta innan av utföraren.

 

Kronförhållandet hos beståndet efter första gallringen

Kronförhållandet kallas den andel av trädlängden som består av grönkrona, det vill säga den del som har levande kvistar och grenar. Kronförhållandet kan i bland påverka behovet av gallring, och ger en indikation över hur beståndet mår i stort.

 • För björk och andra lövträd är det läge att gallra när grönkronan är minst 50% av trädets längd
 • I tallbestånd ska kronförhållandet vara minst 40%
 • För gran bör du gallra när grönkronan är minst 60% av trädets längd

Tänk dock på att detta mer är en fingervisning. En stor grönkrona med kraftiga grenar och smal, klen stam är så klart inte detsamma som det motsatta. En annan fingervisning att det är dags att gallra är om kronorna tar i varandra.

 

Viktigt att veta om stickvägar

Stickvägar är namnet på de trädfria vägar som läggs för att maskiner ska kunna köra in i skogen för avverkning och utkörning av virke. I en ogallrad och oröjd skog kan dessa stigar vara helt osynliga, men de tydliggörs snabbt efter en rejäl förstagallring.

För att undvika skador på maskinerna läggs stickvägarna så raka som möjligt. De täcks även ofta med ris från fällda träd för att skydda mark och rötter vid körning.

 

Tumregler för första gallring av torvmarksskog

Gallringar av skog på torvmark är generellt färre till antalet och har längre perioder mellan gallringarna. 20-25 år mellan första och andra gallring är inte ovanligt. Tänk på detta om du äger torvmarksskog:

 • Tidpunkten för första gallring av skog på torvmark är lika viktig som för ”vanlig” skog.
 • Gallring och avverkning bör göras när det är fruset eller torrt.
 • Normalt rekommenderas inte gallring mer än totalt två gånger under omloppstiden.
 • Högre krav på risade och raka stickvägar.
 • Breda band på maskiner och portabla broar bör användas för att minimera markskador.

 

För- och nackdelar med sen gallring

En tidig första gallring rekommenderas generellt. Det betyder dock inte att det är ”kört” bara för att beståndshöjden och kronrelationen är högre än rekommenderat. Det finns till och med vissa fördelar med att vänta, även om nackdelarna totalt sett oftast överväger fördelarna.

Fördelar

 • Större träd innebär mer virke och högre intäkter vid första gallringen.
 • Större total volym kan gallras.

Nackdelar

 • Kvarvarande träd får sämre förutsättningar.
 • Högre risk för stormskador i och med klena träd.
 • Slutavverkningens intäkter blir lägre.

 

Kontakta oss för rådfrågning och hjälp

Har du några frågor kring gallring av skog i allmänhet, förstagallring i synnerhet, så tveka inte att kontakta oss. Vi på Nydala Trävaru är ett familjeägt sågverk som grundades för över 100 år sedan – vi hjälper dig gärna med råd och rekommendationer kring hur du bör hantera din skog.