Svaret är inte helt enkelt eftersom kostnaderna varierar brett beroende på en rad olika faktorer. Men, de genomsnittliga kostnaderna för slutavverkning i södra Sverige ligger vanligtvis mellan 95 till 120 kronor per m3fub. I denna artikeln går vi igenom dessa faktorer samt ger tips för hur du som skogsägare bör tänka och agera för att maximera avkastningen.

Nyckelpunkter:

  • Genomsnittliga kostnader: Kostnaden för slutavverkning i södra Sverige ligger vanligtvis mellan 95 till 120 kronor per m3fub, men kan variera beroende på flera faktorer.
  • Faktorer som påverkar kostnaden: Viktiga faktorer inkluderar terrängens beskaffenhet, skogsområdets storlek, längd till avlägg och medelstammens volym är viktiga faktorer.
  • Terräng och tillgänglighet: Svår terräng och begränsad tillgänglighet till skogsområdet kan öka kostnaderna.
  • Strategier för kostnadseffektivitet: Bra planering och att utföra avverkningen vid rätt tillfälle kan hålla nere kostnaderna. Behöver vägen rättas till och vändplanen utökas. Finns avlägg i tillräcklig yta?

Transport av virke

Efter avverkning måste virket transporteras till de olika mottagningsplatserna.. Transportkostnaderna beror på avståndet till mottagningsplatsen. Längre avstånd och svåråtkomliga områden kan avsevärt öka dessa kostnader. Vi köper oftast virket fritt bilväg vilket betyder att det är vi som köpare som bekostar frakten, en bra väg med bra vändförhållanden ökar värdet på skogen ni tänkt att sälja.

Viktigt att tänka på innan du börjar

För att säkerställa en kostnadseffektiv skogsavverkning finns det flera saker du som skogsägare kan tänka på.

Planering, planering, planering

  • Förberedelse är nyckeln: En noggrann planering av avverkningen kan minska oväntade kostnader. Det inkluderar att välja rätt tidpunkt för avverkning. God kommunikation mellan oss som köpare och er som säljare är en viktig parameter. Finns det flaskhalsar som kan “byggas bort” innan avverkning startar? Ska avverkningen grotanpassas? Behövs området underröjas i så fall? Är fastighetsgränser väl utmärkta? Går körväg över annans mark?
  • Vägar & avlägg: Se till att skogsbilvägen håller god standard, grusa upp vid behov, håll diken och trummor rensade, se till att träd och buskar som står för nära skogsbilvägen röjs bort. Räcker avlägget till för volymen, måste maskinen ut på skogsbilvägen för att lasta av?

Kontakta oss för rådgivning

För en mer exakt uppskattning baserad på just Er skog, är ni välkommen att kontakta oss på Nydala Trävaru. Vi erbjuder skräddarsydd skogsrådgivning för att hjälpa dig maximera din tänkta slutavverkning.