Enligt Skogsstyrelsen var kostnaden för gallring i hela landet år 2021 221 kr/m3f ub. Denna kostnaden inkluderar alla nödvändiga steg för gallring, såsom avverkning, skotning och eventuella omkostnader fram till bilväg.

Det volymviktade genomsnittet av kostnader för gallring gäller både för föryngringsavverkning och avverkning av storm- eller brandskadad skog. Detta innebär att den totala kostnaden för gallring kan variera beroende på faktorer som geografisk plats, trädslag, terräng och andra variabler som påverkar avverkningsarbetet.

 

Sammanfattning

  • Enligt Skogsstyrelsen var kostnaden för gallring i hela landet år 2021 221 kr/m3f ub.
  • Gallring är en viktig del av skogsskötseln och kan bidra till en hälsosam skogstillväxt och ekonomisk vinning för skogsägare.
  • Kostnaderna för gallring kan variera beroende på faktorer såsom plats, trädslag och terräng.
  • Gallringsmetoder kan vara kostnadseffektiva om de planeras och genomförs på rätt sätt.

 

Varför gallra skog?

Gallring kan ha flera fördelar för skogens hälsa och tillväxt men även för dig som skogsägare:

  • Gallring ökar tillgången till solljus och vatten för de kvarvarande träden, vilket resulterar i bättre hälsa och tillväxt av skogen.
  • Genom att ta bort sjuka, skadade eller försvagade träd minskar risken för skador i skogen vid exempelvis stormar eller bränder.
  • Genom att gallra din skog kan du dra nytta av de svaga och skadade trädstammarna som annars skulle gå förlorade genom självgallring.

 

Vad är kostnaderna för gallring?

Enligt Skogsstyrelsen var kostnaden för gallring i hela landet år 2021 221 kr/m3f ub. Detta inkluderar arbetskraft, utrustning, transport och andra omkostnader. 

Kostnaderna varierar dock beroende på skogstyp och geografisk plats. Det är viktigt att välja en kostnadseffektiv metod för gallring och att maximera lönsamheten för skogsägaren.

 

5 faktorer som påverkar kostnaden för gallring

Gallring är en viktig del av skötseln av en skog och kan vara både fördelaktigt för skogens hälsa och en lönsam investering för skogsägare. Men vad är det som påverkar kostnaden för att utföra gallring? Nedan listar vi fem faktorer som spelar en viktig roll.

 

1. Skogsbeståndets ålder och hälsa

Ju äldre en skog är, desto högre blir kostnaderna för att gallra den. Äldre träd kräver mer tid och resurser för avverkning, och det kan också finnas fler träd som behöver tas bort för att optimera tillväxten av de kvarvarande träden.

2. Skogsägarens mål och preferenser

Skogsägarens mål och preferenser kan också påverka kostnaderna för gallring. Om skogsägaren prioriterar bevarandet av vissa trädslag eller har andra specifika önskemål om hur gallringen ska genomföras, kan det öka kostnaderna.

3. Tillgänglighet och topografi i skogsområdet

Tillgängligheten till skogsområdet där gallringen ska utföras kan påverka kostnaderna. Om skogen ligger på en brant sluttning eller är svåråtkomlig kan det krävas mer tid och resurser för att transportera ut avverkat virke.

4. Storlek på det aktuella området

Storleken på området som ska gallras kan också påverka kostnaderna. Om det är ett mindre område kan det vara svårt att hitta en entreprenör som är villig att utföra jobbet till ett överkomligt pris.

5. Skogens trädslag och dess kvalitet

Skogens trädslag och dess kvalitet kan också påverka kostnaderna för gallring. Vissa trädslag kan vara mer tidskrävande att gallra än andra, och om träden har en lägre kvalitet kan det påverka priset på virket.

 

Kontakta oss för skogsrådgivning

Sammanfattningsvis är gallring en viktig del av skogsskötseln och kan bidra till en hälsosam skogstillväxt och ökad ekonomisk vinning för skogsägare. Kostnaderna för gallring varierar beroende på faktorer som geografisk plats, trädslag och terräng, men kan vara kostnadseffektiva om de planeras och genomförs på rätt sätt.

För att maximera lönsamheten kan ni kontakta oss på Nydala Trävaru för rådgivning. Vi har en erfaren gallringsgrupp som hjälper er genom hela processen.