För 2023 rapporterades följande genomsnittspriser: I Sverige ligger priset på en hektar skog på ungefär 41.000 kronor i norra Sverige, 82.000 kronor i mellersta Sverige, och upp till 127.000 kronor i södra Sverige.

Dessa siffror speglar de regionala skillnaderna i pris på skogsmark och understryker vikten av geografisk placering, skogens kvalitet, och tillgänglig infrastruktur som avgörande faktorer.

Nyckelpunkter:

 • Regionala prisskillnader: Priset på skogsmark skiljer sig åt beroende på var i Sverige du befinner dig. I söder kan du räkna med att betala upp till 127.000 kr per hektar, medan du i norr kan hitta mark för runt 41.000 kr per hektar.
 • Faktorer som påverkar priset: När du funderar på priset på skogsmark är det bra att tänka på saker som var marken ligger, hur gammal och vilken typ av skog det är, hur lätt det är att komma åt den och hur marknaden ser ut just nu. Boniteten och arrondering är också viktiga parametrar.
 • Skogens ålder gör skillnad: En äldre skog som är redo att avverkas omgående är av uppenbara skäl mer värd än en yngre skog som behöver tid att växa till sig.
 • Framtiden ser ljus ut: Utbudet på fastigheter har varit lågt och man kan bara gissa att priserna kommer ligga kvar på en hög nivå.

 

Genomsnittspriser per region

Genomsnittspriserna per region för skogsmark i Sverige visar på en tydlig regional variation, vilket reflekterar olika faktorer såsom tillgång och efterfrågan, skogens kvalitet och tillväxtpotential, samt närhet till marknader för skogsråvara.

Notera dock att atora lokala skillnader kan finnas. Storleken på fastigheten, en mindre fastighet på ca 20-30 ha tenderar att bli dyrare då de har fler spekulanter än större fastigheter.

Nedan presenteras genomsnittspriserna för 2023:

Region Genomsnittspris per hektar (SEK)
Norra Sverige 41,000
Mellersta Sverige 82,000
Södra Sverige 127,000

 

Varför varierar priserna?

 • Norra Sverige: Lägre genomsnittspriser kan delvis förklaras av regionens avlägsenhet från stora industriella marknader och en längre tillväxtcykel för skog på grund av klimatet.
 • Mellersta Sverige: Här finns en balans mellan tillgång till marknader och goda tillväxtförhållanden, vilket resulterar i medelhöga priser.
 • Södra Sverige: De högsta priserna återspeglar regionens optimala tillväxtförhållanden för skog, närhet till stora marknader och skogsindustrier, vilket ökar marknadsvärdet på skogsmarken.

 

Prisutveckling över tid

Priserna på skogsmark har visat en stadig ökning över de senaste åren, drivet av en växande efterfrågan på hållbara råvaror och skogens roll i klimatarbetet. Denna trend understryker skogsmarkens attraktivitet som en långsiktig investering.

 

Förstå prisfaktorer för skogsmark

Priset på skogsmark påverkas av en rad olika faktorer som tillsammans bestämmer dess värde på marknaden. Här är en djupare titt på de viktigaste faktorerna:

Geografisk placering

 • Norra Sverige: Priserna tenderar att vara lägre på grund av regionens avlägsenhet från större industriella marknader och bearbetningsanläggningar, vilket ökar transportkostnaderna. Dessutom påverkar det kallare klimatet tillväxthastigheten negativt.
 • Södra Sverige: Här finner vi de högsta priserna, vilket kan förklaras av regionens gynnsamma klimatförhållanden som möjliggör snabbare tillväxt och därmed kortare omloppstider för skog. Närheten till stora marknader och bearbetningsanläggningar minskar också logistikkostnaderna.

Skogens kvalitet och ålder

 • Ungskog: Representerar en lägre omedelbar värde eftersom det tar längre tid innan skogen är mogen för avverkning. Investerare måste vänta längre på avkastning, vilket påverkar priset negativt. Dock är skogen en långsiktig investering…många fastigheter i södra Sverige drabbades hårt av stormarnan Gudrun och Per vilket gjort åldersfördelningen lite snedvriden.
 • Mogen skog: Är mer värdefull eftersom den kan avverkas och säljas omedelbart, vilket ger snabbare avkastning på investeringen. En jämn fördelning på ungskog, skog i 30-50 och gammal skog att föredra.

Tillgänglig infrastruktur

 • God tillgänglighet: Skogsmark som är lättåtkomlig för transport och avverkning, ofta förkortat till ordet arrondering ökar värdet.
 • Begränsad tillgänglighet: Om skogen är svåråtkomlig, till exempel på grund av brist på vägar eller svår terräng, minskar detta dess värde på grund av de ökade kostnaderna för avverkning och transport.

Marknadens tillstånd

 • Hög efterfrågan: När efterfrågan på trävaror och skogsråvara är hög, till exempel på grund av en blomstrande byggindustri eller ökad efterfrågan på bioenergi, stiger priserna på skogsmark.
 • Låg efterfrågan: Om det finns en övermättning på marknaden eller en nedgång i efterfrågan på träprodukter, kan detta leda till lägre priser på skogsmark.

Ytterligare faktorer

 • Stöd och subventioner: Statliga stödprogram för skogsbruk och miljövänliga skogsskötselmetoder kan också påverka värdet på skogsmark positivt.
 • Klimatförändringar och risker: Risker relaterade till klimatförändringar, såsom ökad frekvens av skogsbränder eller skadeinsekter, kan påverka priserna genom att öka osäkerheten kring skogens framtida värde.
 • Värden som inte går att “sätta en peng på”. Frihet att gå i en egen skog, känslan av att äga skog ligger högt på listan när man frågar skogsägare varför de äger skog.

Prisexempel

Rent hypotetiskt, hur mycket mark kan en investering på 3 miljoner kronor ge i olika delar av Sverige? Här är några exempel som illustrerar detta:

Norra Sverige

Genomsnittspris per hektar: 41 000 SEK
Mängd skogsmark för 3 miljoner: Cirka 73 hektar

I norra Sverige, där priserna är lägre, kan en investering på 3 miljoner kronor ge en betydande mängd skogsmark. Denna region är idealisk för investerare som söker större arealer för sitt kapital.

Mellersta Sverige

Genomsnittspris per hektar: 82 000 SEK
Mängd skogsmark för 3 miljoner: Cirka 36 hektar

I mellersta Sverige, med dess medelhöga priser, ger samma investeringssumma mindre mark jämfört med norr, men området erbjuder ofta bättre tillgänglighet och närhet till marknader.

Södra Sverige

Genomsnittspris per hektar: 127 000 SEK
Mängd skogsmark för 3 miljoner: Cirka 23 hektar

Södra Sverige, som har de högsta genomsnittspriserna, erbjuder den minsta mängden skogsmark för samma investering. Dock kan marken här ha högre tillväxtpotential och bättre tillgång till skogsindustrin.

Prisutveckling och framtidsutsikter (2024)

Hur pris per hektar kommer utvecklas under 2024 går inte att förutspå. Priset på timmer, massaved och brännved ligger fortfarande på historiskt höga nivåer. Även räntenivån är en viktig parameter när man går i tankarna på skogsköp. Oroligheter i omvärlden påverkar oss.

Kontakta oss för rådgivning

Är ni i behov av skogsrådgivning är ni varmt välkomna att kontakta oss. Vi på Nydala Trävaru är ett familjeägt sågverk som grundades för över 100 år sedan – vi hjälper dig gärna med råd och rekommendationer kring hur du bör hantera din skog.

Relaterade artiklar

För dig som är intresserad av att lära dig mer rekommenderar vi följande artiklar:

Dessa artiklar erbjuder praktiska råd för både nuvarande och blivande skogsägare, och kompletterar mycket av den information vi diskuterat i denna guiden.

Vanliga frågor

1. Varför varierar priset på skogsmark så mycket mellan olika regioner i Sverige?
Priset på skogsmark varierar beroende på flera faktorer som direkt påverkas av regionens specifika förhållanden.

Dessa inkluderar geografisk placering, vilket påverkar tillgången till marknader och bearbetningsanläggningar; skogens kvalitet och ålder, som bestämmer dess omedelbara och framtida värde; samt tillgängligheten och infrastrukturen, som påverkar kostnaden för skogsbruk och transport.

Södra Sverige tenderar att ha högre priser på grund av bättre tillväxtförhållanden och närhet till större marknader.

2. Hur påverkar skogens ålder priset på skogsmark?
Skogens ålder är en viktig faktor i värderingen av skogsmark. Ung skog har lägre värde eftersom det tar längre tid innan den är mogen för avverkning, vilket innebär att investeraren måste vänta längre på avkastning.

Mogen skog är mer värdefull eftersom den kan avverkas och säljas omedelbart, vilket ger snabbare ekonomisk avkastning.

3. Vad bör jag tänka på innan jag investerar i skogsmark?
Innan du investerar i skogsmark är det viktigt att göra en noggrann analys av marknaden, inklusive att förstå de specifika förhållandena och utmaningarna i den region där marken ligger. Överväg faktorer som skogens ålder och kvalitet, tillgänglig infrastruktur, och potentiella kostnader för skötsel och avverkning. Det är också klokt att konsultera med experter inom skogsbruk och fastighetsmäklare som specialiserar sig på skogsmark för att få en djupare förståelse för marknadsvärdet och framtidsutsikterna.

Källor

Skogsstyrelsen: ”Årsrapport om skogsmarkens värde” ger en översikt över skogsmarkens värde och prisutveckling i Sverige. Läs mer på deras webbplats.

Lantmäteriet: ”Marknadskommentar Skog” innehåller detaljerad information om transaktioner och prisutveckling på skogsmark. Läs mer på deras webbplats.

Ludvig & Co: ”Skogspriser helår 2023” ger en detaljerad översikt av skogsmarkens prisutveckling i Sverige. Ladda ner rapporten här.